Aktualności

LOGOPEDA

Podczas wizyt u logopedy szczególny nacisk kładziemy na dopasowanie metod terapeutycznych do indywidualnych potrzeb pacjenta. Na każdych zajęciach dbamy o atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia.

OFERTA:

- diagnoza logopedyczna,

- wczesna interwencja logopedyczna: trening funkcji pokarmowych (nauka poboru pokarmu, picia,

  trening odgryzania, gryzienia i żucia),

- terapia opóźnionego rozwoju mowy,

- terapia jąkania,

- terapia wad wymowy (nieprawidłowa realizacja jednej lub wielu głosek),

- terapia osób niedosłyszących, słabo słyszących,

- terapia zaburzeń mowy u osób z uszkodzeniami neurologicznymi (afazja, dysfazja),

- terapia zaburzeń mowy w autyzmie, zespole Aspergera, w chorobach genetycznych,

  w upośledzeniu umysłowym różnego stopnia,

- logopedia artystyczna,

- zajęcia logorytmiczne.